Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Chia sẻ kiến thức
Đơn đề nghị rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẫu đơn đề nghị rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được sử dụng trong một số trường hơp:

  • Doanh nghiệp đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng do một số lý do nào đó mà không muốn đăng ký kinh doanh nữa nên nộp đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp trước đó.
  • Doanh nghiệp đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp nhập thông tin trong khối dữ liệu không cần thay đổi và bị Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo bổ sung để thực hiện rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và  nộp hồ sơ đăng ký thay đổi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    ….…………, ngày …..tháng……năm 20…

           ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: …………………………… Chức danh: …………….

Ngày …/…/…., Công ty……….. đã nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo số biên nhận ………….. Nay tôi muốn  rút lại hồ sơ đã nộp

Lý do rút hồ sơ: ………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp/Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xét xét giải quyết

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(ký, ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bài viết:

Đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng
PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Vui lòng để lại thông tin bên dưới, đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng trả lời. Trân trọng cảm ơn..!

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Menu