Đóng
15Tháng 10

Công trình xây dựng cần lập dự án đầu tư?

Xin đầu tư dự án tại Bình Dương

Xin đầu tư dự án tại Bình Dương

Công trình xây dựng nào phải lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi)?

Trước tiên hãy nắm rõ cách phân loại dự án đầu tư (xem mục “Phân loại dự án đầu tư”). Chúng ta thấy dự án đầu tư cơ bản được phân thành hai nhóm chính, nhóm các “dự án quan trọng quốc gia” và nhóm các dự án khác.

1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư. Sau khi Báo cáo đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) được phê duyệt, chủ đầu tư mới tiến hành lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) .

2. Các dự án còn lại, trước khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) và trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt, trừ một số trường hợp ở “Mục 3” bài này.

Nội dung lập dự án đầu tư xây dựng phải bao gồm hai phần, phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở của dự án.

Đối với các dự án không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành hoặc địa phương theo phân cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án chưa có trong quy hoạch xây dựng thì vị trí, quy mô xây dựng phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản đối với các dự án nhóm A hoặc có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C. Thời gian xem xét, chấp thuận về quy hoạch ngành hoặc quy hoạch xây dựng không quá 15 ngày làm việc.

Các công trình xây dựng không cần lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi).

1. Công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm:

– Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

– Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất),phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Các công trình xây dựng lànhà  ở riêng lẻ của dân quy định tại khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng.

Xin đầu tư dự án tại Bình Dương

Đọc thêm:

Thành lập công ty tại Bình Dương

Thành lập công ty tại Dĩ An

—————————————————————————
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: số 4, lô P, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, TP. TDM, BD
Hotline: 0963 667 278

 

Công trình xây dựng cần lập dự án đầu tư?

Đánh giá bài viếtTin tức Related
Hotline: 0986 200 174